ATP – Alege Tu Profesia  deţine calitatea de furnizor de formare profesională autorizat pentru programele oferite(calificare, iniţiere, specializare, perfecţionare).Lista autorizaţiilor poate fi consultată  în cadrul secţiunii CADRU LEGAL.De asemenea, cursanţii pot solicita o copie după autorizaţia cursului vizat pe e-mail, printr-o cerere transmisă la adresa atp_ct@yahoo.com. 

Totodată, organizaţia este înregistrată în REGISTRUL NAŢIONAL AL FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIOANALĂ AUTORIZAŢI(R.N.F.F.P.A), disponibil în vederea consultării pe www.anc.edu.ro.

-Posibilitatea de achitare în  rate a taxei de curs.

-Curs autorizat A.N.C.(Autoritatea Naţională pentru Calificări),M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale)  şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale).

-Obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).

-Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

-Posibilitate de angajare după finalizarea cursului şi acces gratuit la portofoliul locurilor de muncă vacante.

-Pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

-Costul cursului include toate taxele aferente participării:

• acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;

• acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;

• acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;

• suport de curs și alte resurse bibliografice;

• sustinerea examenului de absolvire;

• eliberarea certificatului de absolvire/calificare.

-Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.

-Tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

Participanții la programele de formare profesională susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.La examenul de absolvire se pot înscrie, pe baza unei cereri, participanţii care au parcurs tematica programului de formare profesională.

Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea competențelor specifice programului de formare profesională.

Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii de examinare constituite din:

a) 2 specialiști din afara furnizorului de formare profesională;

b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională.

Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la10.Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci).Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (şase).Media finală la examenul de absolvire o constituie media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. 

Furnizorul de formare profesională eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională următorul tip de certificat, după caz:

a) certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;

b) certificat de absolvire pentru programele de iniţiere, perfecţionare, specializare, precum şi la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module.

Certificatele se eliberează însoţite de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite, prevăzute în standardul ocupaţional, respectiv în standardul de pregătire profesională.

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională, sunt imprimate tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare şi au regimul actelor de studii.

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire au recunoaştere profesională şi în afara teritoriului României, prin aplicarea apostilei. Aceste certificate cărora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute în statele care au aderat la Convenția de la Haga.

Aplicarea apostilei se face de către organele competente.În vederea aplicării apostilei, este necesară verificarea autenticităţii certificatului prin procedura de avizare(prevăzută la art. 21 alin. (1) din ordonanţă în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare).

Pasul 1.Obţinerea avizului în vederea apostilării (avizarea certificatului).

Unde mă adresez? 

Este necesar să vă adresaţi către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Judeţului Constanța sau să solicitaţi organizatorului cursului să iniţieze demersurile necesare.

Ce acte sunt necesare?

-Cerere tip (se completează la Sediul ATP sau la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Judeţului Constanța);

-Copie Buletin/carte de identitate/ procura notarială;

– Actul de studii(certificatul de calificare profesională sau de absolvire) însoţit de suplimentul descriptiv al acestuia-în original şi copie.

Pasul 2.Apostilarea

Unde mă adresez? 

Este necesar să vă adresaţi către Instituţia  Prefectului din judeţul unde aveţi domiciliul.

Ce acte sunt necesare?

-Cerere tip; 

-Actul care urmează a fi apostilat în original – la Instituţia Prefectului (se obţine apostila doar pe actul original);

-Buletinul/cartea de identitate/ procura notarială/contractul de prestări servicii însoţit de delegaţie din partea firmei.

Afla mai multe si despre recunoaşterea calificărilor profesionale în Uniunea Europeana AICI.

În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare sau de absolvire original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesională.

Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte:

    a) declaraţia scrisă dată de titularul certificatului de calificare sau de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv;

    b) dovada publicării pierderii certificatului de calificare sau de absolvire, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

    c) copie de pe actul de identitate.

Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţă titularilor.

Specialişti cu experienţa recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile/calificările pentru care sunt desemnaţi de centrul autorizat să efectueze evaluări şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

  • Au studii superioare în domeniul pentru care evaluează,
  • Au experienţă profesională demonstrată,
  • Sunt certificaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA/CNCFPA) pe baza standardului de Evaluator de competenţe profesionale.

Certificat de competențe profesionalerecunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar tradus și apostilat este recunoscut la nivel internațional.

Prin Ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Muncii nr. 3329/81 din 23 februarie 2005 se precizează că persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice ale unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale, care are aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

Extras din Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării și al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei nr. 3329/81/2005

ART. 33

  1. Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competențe profesionale, pentru unitățile de competență în care au fost declarate competente.
  2. Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
  3. Certificatele menţionate la alin. 2 au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

Conform legislaţiei în vigoare furnizorul de servicii de evaluare a competenţelor profesionale are obligaţia de a elibera certificatul de competenţe profesionale în termen de maxim 30 de zile de la finalizarea procesului de evaluare (susţinerea examenului).